Toneelvereniging 'De Vrije Spelers’ America

   Object van deze overeenkomst. 

 1. Deze overeenkomst heeft betrekking op het verhuur van de in de bijlage genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires.
 2. Levering en terugbezorging.
   De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurden op te halen en bij beëindiging van het verhuurcontract, aan de verhuurder terug te geven, tijzij uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatstbedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde voor rekening en risico huurder.
 3. Leveringstermijn.
   Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen te houden. Overschrijving van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na in gebreke blijven, aanspraak geven op schadevergoeding.
 4. Controle op goede staat van de goederen.
   De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd.
 5. Kosten.
  Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, her gebruik van ongeschikte accissoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
 6. Duur van de overeenkomst.
  6.1      Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de bijlage is vermeld.
  6.2      Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van de dag als een gehele dag.
 7. Betalingscondities.
  7.1      Uitsluitend bij vooruitbetaling van de gehuurde goederen.
  7.2      Het inroepen van een eventueel recht van recensie of verrekening met eventuele terugvorderingen van de huurder op grond van deze overeenkomst of andere overeenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Verplichtingen huurder.
  De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
  8.1      De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen.
  8.2      Geen verandering aan de gehuurde goederen aan te brengen.
  8.3      De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
  8.4      Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en verhuurder ter zake te vrijwaren.
  8.5      Onderverhuur en beschikbaar stelling aan derden uitsluiten met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

 

 

 1. Waarborgsom
  9.1      De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een door de verhuurder vast te stellen waarborgsom te geven.
  9.2      De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huur termijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in 13.2 bedoeld.
  9.3      De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het verhuurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.
 2. Meldingsverplichtingen huurder.
  10.1    Huurder dient verhuurder onverwijld in de lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige wijze de eigendomsrechten van verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betalingen om andere redenen heeft gestaakt.
  10.2    In de hierboven sub 11.1 bedoelde gevallen is huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bevindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.
 3. Schade en gebreken.
  De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
 4. Aansprakelijkheid.
  Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
 5. Opzegging.
  13.1    Deze overeenkomst kan te allen tijde door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder, indien partijen zijn overeengekomen, dat verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst de opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
  13.2    Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
 6. Vervanging.
  Indien de huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
 7. Optie op de goederen en/op personeel.
  Optie dient in een definitieve boeking te zijn omgezet door het ondertekenen (in tweevoud) van de huurovereenkomst en het bedrag van reservering minimaal 14 dagen van te voren op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
 8. Verzekering.
  De huurder dient zelf de gehuurde goederen te verzekeren, het risico is voor de huurder.
 9. Diversen.
  Wijzigingen en aanvullingen of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge neven afspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepaling in strijd zijn.
 10. Geschillen.
  Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en verhuurder verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar de verhuurder gevestigd is. Alle rechts vorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil bij het Kantongerecht of e Arrondissement Rechtbank worden aangebracht, met uitsluiting van ieder andere Rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.
 11. B.T.W
  Alle prijzen zijn inclusief B.T.W
 12. Overige.
  Bij deze overdracht van de goederen aan de huurder of diens vertegenwoordiger is deze vanaf America op dat moment aansprakelijk voor schade, diefstal en vermissing van de goederen.

 

 

America, februari 2011-01-31